خانه فرهنگ

خبرنگار "آریاجعفرزاده" در گفت و گویی کوتاه با "مریم دیکن" مدیریت خانه فرهنگ لارستان درمورد فعالیت های این موسسه مصاحبه کرده است که درادامه می خوانیم:  
٣ اسفند ١٣٩٨ - ١٧:٣٠:٢٠